AC DC - AC DC You Shook Me All Night Long (2)AC DC You Shook Me All Night Long (2)