Guns N Roses - Guns N' Roses November Rain (live) (2)Guns N' Roses November Rain (live) (2)