Guns N Roses - Guns N' Roses Yesterdays (3)Guns N' Roses Yesterdays (3)